░░░░░░░░░░ اندروید - کافه بازار░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░انـــــــ کافه ـــــــدرویـــــــ بازار ـــــــد░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░ اندروید - کافه بازار░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░انـــــــ کافه ـــــــدرویـــــــ بازار ـــــــد░░░░░░░░░░░░░░░░

نرم افزار اندروید واژه نامه عربی غیر فعال و هیچ نسخه جدیدی از ان تولید نخواهد شد

ساخت و انتشار نرم افزار آندروید واژه نامه عربی هشتم در کافه بازار